پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

ارتباط با ما

تلفن ثابت:

+961 (0) 7 210211 or 211210

تلفن همراه:

076060 70 961+

سایت انترنت:

www.mleeta.com

 

www.mleeta.org.lb

info@mleeta.com

invest@mleeta.com

جنوب لبنان، إقليم التفاح، جرجوع - عين بوسوار – جباع .

 

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2020