پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

تعريف

مليتا نخستين پايگاه توريستي از نوع خود است که در خاطره زمان، مرحله اي از تاريخ لبنان را حفر مي کند که همچنان ادامه دارد. اينجا يک موزه طبيعي است که طبيعت زيبا وکوهها آن را احاطه کرده است. هدف از ايجاد اين پايگاه توريستي، حفظ اماکني است که مقاومان در آن زندگي کرده اند، تا مردم با نوعى از تجربه بي نظير مقاومت اسلامي لبنان عليه دشمن اسراييلي از زمان اشغال بيروت در سال 1982 ميلادي (1361 شمسى) آشنا شوند.
پايگاه توريستي مليتا در فعال سازي حرکت گردشگري در جنوب لبنان وآشنايي نزديک با روستاها وشهرکهاي اين منطقه سهيم است. منطقه اي که در اثر اهمال دراز مدت ودر پي اشغال اسراييلي، از نقشه گردشگري دور شده است.

 

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2019