پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

ایده معماری

اين طرح به مکتب پيشرفته ومدرني از معماري منسوب است که در داخل خود ودر ساختار ديوارها وسقفهاي مورب، چالشي را دربر مي گيرد.
واز آنجا که زندگي مجاهدان ساده، پر رمز وراز وداراي محتوايي عميق بود، پايگاه توريستي مليتا نيز به طوري طراحي شده که با چنين زندگي اي سازگاري وتشابه داشته باشد. از اين رو، تاسيسات اين پايگاه توريستي شامل دلالت ها، معاني ورمزهاي هنري بديع است که در هنرمندي هايي درباره تجربه مقاومان در ساختن سنگرهاي بتني واستتار آنها نمايان شده است.
شکل هندسي مربع از آن روبراي اين پايگاه توريستي انتخاب شده که بيانگر قبله مسلمانان باشد. اين مربع به چهار سمت اشاره دارد: شمال وجنوب نشان دهنده سفر پرندگاني است که به دنبال ميهن هستند. شرق رمز خورشيد مقاومت وجامعه مقاومت است وغرب به غروب ستاره اشغال وستم اشاره مي کند.
شمار زيادي از مهندسان، هنرمندان ومتخصصان در ايجاد اين طرح مشارکت داشتند وتکميل ايده اين طرح پنج سال به طول انجاميد. مراحل تکميلي ساخت آن نيز به رغم شرايط دشوار آب وهوايي، سه سال به طول انجاميد.

 

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2019