پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

محرمانه‌ ترين‌ منطقه ‌جنگي‌ در لبنان (تصاوير)

منبع: عصر ايران

 

سنگر شهيد سيد عباس موسوي در ابتداي منطقه جنگي

نماي داخلي سنگرشهيد سيد عباس موسوي

موشک رعد که براي نخستين بار در جنگ33 روزه به حيفا شليک شد

تنديس رزمندگان در ميان انبوه درختان بلوط

تنديس دو رزمنده در حال انتقال موشک گراد به محل پرتاب

موشک انداز گراد که در ميان انبوه درختان استتار شده

استراحتگاه تعبيه شده براي بازديدکنندگان در ميان راه

مدخل غارمحل استقرار رزمندگان مقاومت

ابتداي تونل هاي کنده شده توسط رزمندگان مقاومت

آشپزخانه اي در سنگرهاي تونلي مقاومت

اتاق استراحت رزمندگان در تونل جنگي

اتاق فرمانده محور در تونل جنگي

محل حفر شاخه هاي جديد براي تونل

نماي از شهر نبطيه از فراز تپه "مطل"

سنگر آتشبار بر مقر صهيونيست ها در سجد

نماي داخلي سنگر آتشبار بر سجد

موشک موسوم به کورنت که در جنگ 33 روزه به ابزاري براي شکار تانک ميرکاوا تبديل شد

نمايشگاهي از غنايم به جامانده از ارتش صهيونيستي

نماي از مدخل ديدگاه موسوم به تپه که آخرين ايستگاه نمايشگاه به شمار مي رود

پايان يک تونل جنگي در مليتا

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2020